SIR MED

Centrum medyczne

Inowrocław, ul. Staropoznańska 131-133

REJESTRACJA: tel. 52 / 355 79 00, 603 882 808 / od pon. do pt. od 7:00 do 21:00

CENTRUM Medyczne SIR MED. Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na prowadzenie poradnictwa prawnego przez prawnika/ radcę prawnego dla uczestników Dziennego Domu Pobytu

CENTRUM Medyczne SIR MED. Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na prowadzenie poradnictwa prawnego przez prawnika/ radcę prawnego dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie poradnictwa prawnego przez prawnika/ radcę prawnego dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu.
Forma poradnictwa: dyżur stacjonarny w Dziennym Domu Pobytu, ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław lub dyżur telefoniczny.
Zakres obowiązków i wymagania:

Lp.
Stanowisko
Warunki zatrudnienia/Zakres obowiązków
1
Prawnik/ Radca prawny
Umowa cywilnoprawna – 10 godzin/miesiąc

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe prawnicze
• Doświadczenie zawodowe min. 5 lat
• Znajomość prawa rodzinnego

Termin wykonania zamówienia: 02.01.2018-31.12.2019 r. (24 miesiące)

Na etapie składania ofert dla potwierdzenia wymagań należy złożyć:
1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej wraz z podpisaną klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 922).”
2. Kopie dokumentów poświadczające wykształcenie.
3. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Termin i miejsce składania oferty
1. Oferty należy składać do dnia 4.12.2017 r. pocztą elektroniczną na adres: espace2@op.pl (scan podpisanych dokumentów) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia lub osobiście na adres: Centrum Medyczne SIR MED., ul. Staropoznańska 131-133; 88-100 Inowrocław. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zaproszenie jest kierowane wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej to znaczy:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a.    CIS i KIS;
b.    ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. W tym:
a.    organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b.    spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c.     spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za 1 godzinę świadczonego poradnictwa prawnego.
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

SIR MED na Facebook