SIR MED

Centrum medyczne

Inowrocław, ul. Staropoznańska 131-133

REJESTRACJA: tel. 52 / 355 79 00, 603 882 808 / od pon. do pt. od 7:00 do 21:00

Centrum Medyczne SIR MED zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu prowadzonego przez Centrum Medyczne SIR MED Sp. zo. o. obejmująca:
1. Pionizator statyczny- 1 szt.
2. Rampy podjazdowe aluminiowe- 1 komplet
3. Piłka bosu- 1 szt.
4. Masa do rehabilitacji dłoni, wałek terapeutyczny, hulahop- 1 zestaw
5. Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego- 1 szt.
6. Urządzenie do treningu mięśni głębokich kręgosłupa w pozycji stojącej- 1 szt.
7. Rotor do ćwiczeń stawu barkowego- 1 szt.
8. Pas do trakcji- 1 szt.
9. Rower treningowy- 1 szt.
10. Półjeże balansowe- zestaw 6 szt.
11. Materac składany rehabilitacyjny lub fitness – 2 szt.
12. Wózek inwalidzki standardowy- 1 szt.
13. Wałek rehabilitacyjny (średnica 40-48 cm x dł. 100 cm) – 2 szt.
14. Zestaw Redcord Workstation- 1 szt.
15. Podnośnik pacjenta- 1 szt.
16. Stół do pionizacji- 1 szt.
17. Pomoce do terapii ręki- zestaw 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do zaproszenia. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, kompletny, gotowy do pracy a także musi spełniać wymagania
techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2017 r.

Termin związania z ofertą: Okres związania ofertą wynosi 35 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert.
1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena-100%).
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 20.11.2017 r. do godz. 16.00 pocztą elektroniczną na adres: espace2@op.pl (scan podpisanych dokumentów) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Zaproszenie jest kierowane wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej to znaczy:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a.    CIS i KIS;
b.    ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. W tym:
a.    organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b.    spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c.     spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

SIR MED na Facebook