SIR MED

Centrum medyczne

Inowrocław, ul. Staropoznańska 131-133

REJESTRACJA: tel. 52 / 355 79 00, 603 882 808 / od pon. do pt. od 7:00 do 21:00

W związku z realizacją projektu pn. „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” Centrum Medyczne SIR MED zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych do prowadzenia terapii zajęciowej

W związku z realizacją projektu pn. „Przyjazne miejsce w społeczności
lokalnej – II edycja” Centrum Medyczne SIR MED zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych do prowadzenia terapii zajęciowej dla uczestników Dziennego Domu Pobytu mieszczącego się przy ul. Staropoznańskiej 131-133 w Inowrocławiu.

L.P.
Nazwa
Ilość sztuk
Parametry
1.
Papier
Karton (5 ryz)
Format: A4, gramatura: ok. 80g
2.
Papier flipchart
3 arkusze
Gładki, 50 kartek, gramatura: ok 80g
3.
Papier/ brystol do malowania
40 arkuszy
Różne kolory, format: A1
4.
Flamastry
10 sztuk
Różne kolory, opakowania po min. 10 kolorów
5.
Farby
15 sztuk
Zestaw min. 12 kolorów
6.
Kleje
10 sztuk
Rodzaj: w sztyfcie, ok. 36g
7.
Papier kolorowy
20 sztuk
Forma: blok, format: A4, dwustronny
8.
Filc dekoracyjny
10 arkuszy
30-40 cm, różne kolory
9.
Zestaw nici do wyszywania
Zestaw 50 sztuk
Różne kolory, mulina, 100% bawełna
Waga: ok 20kg, Rozmiar: ok 100 cm
10.
Wełna czesankowa do wyplatania kocy

5 kg
wełna czesankowa z owiec rasy polski merynos, różne kolory, do filcowania na mokro i na sucho
11.
Korale i elementy ozdobne do biżuterii
zestaw
Różne kolory i kształty, materiał: szkło, rzemyki, sznurki.

Podany powyżej asortyment jest przykładowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w danym miesiącu produktu na inny o tej samej lub podobnej wartości cenowej. Zamawiający będzie składał Oferentowi miesięczne zapotrzebowanie na materiały zużywalne, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia: 01.01.2018-31.12.2019. Powyżej wymieniony towar należy dostarczać do Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu przy ul. Staropoznańskiej 131-133 na początku każdego miesiąca kalendarzowego.

Kryteria oceny ofert.
1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena-100%).
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 21.11.2017 r. do godz. 16.00 pocztą elektroniczną na adres: espace2@op.pl (scan podpisanych dokumentów) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Zaproszenie jest kierowane wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej to znaczy:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a.    CIS i KIS;
b.    ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. W tym:
a.    organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b.    spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c.     spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

SIR MED na Facebook