SIR MED

Centrum medyczne

Inowrocław, ul. Staropoznańska 131-133

REJESTRACJA: tel. 52 / 355 79 00, 603 882 808 / od pon. do pt. od 7:00 do 21:00

W związku z realizacją projektu pn. „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” Centrum Medyczne SIR MED zaprasza do składania ofert na dostawę środków czystości i kosmetyków na potrzeby uczestników Dziennego Domu Pobytu

W związku z realizacją projektu pn. „Przyjazne miejsce w społeczności
lokalnej – II edycja” Centrum Medyczne SIR MED zaprasza do składania ofert na dostawę środków czystości i kosmetyków na potrzeby uczestników Dziennego Domu Pobytu mieszczącego się przy ul. Staropoznańskiej 131-133 w Inowrocławiu.
Lp.
Nazwa
Ilość sztuk
Parametry techniczne
1
Płyn do WC
10 sztuk
Pojemność: ok 750ml, zapachowy, forma: gel
2.
Ręczniki zz – do rąk
50 opakowań
Kolor: biały, opakowanie: ok 4000 listków
3.
Płyn do naczyń
5 sztuk
Pojemność: ok 900ml, przyjazny alergikom
4.
Ściereczki do mycia naczyń
10 sztuk
Materiał: mikrofibra, wymiar: ok 40×70
5.
Gąbki do mycia naczyń
10 sztuk
Materiał: z druciakiem, rozmiar: duża
6.
Papier toaletowy
50 rolek
Materiał: miękki, w rolce
7.
Worki na śmieci
5 opakowań
Rozmiar: 20 -35l, mocne
8.
Ściereczki do kurzu
20 sztuk
Wymiary: ok 35×35 cm, rodzaj: antyelektrostatyczna
9.
Płyn do okien
10 butelek
Pojemność: 500ml, z alkoholem
10.
Mydło do rąk
10 sztuk
Zapachowe, w płynie, pojemność: 250 ml
11.
Odświeżacz powietrza
15 sztuk
Rodzaj: w sprayu, pojemność: 300ml

Podany powyżej asortyment jest przykładowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w danym miesiącu produktu na inny o tej samej lub podobnej wartości cenowej. Zamawiający będzie składał Oferentowi miesięczne zapotrzebowanie na środki czystości i kosmetyki, zgodnie z bieżącym zapotrzebowanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Artykuły, o których mowa w zaproszeniu, winny posiadać najwyższą jakość i wydajność oraz powinny posiadać min. 6 miesięczną datę ważności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia, żądania wymiany lub reklamacji dostawy środków czystości w asortymencie niezgodnym z zamówieniem lub dostawy środków w uszkodzonych opakowaniach lub złej jakości.

Termin wykonania zamówienia: 01.01.2018-31.12.2019 r. Powyżej wymieniony asortyment należy dostarczać do Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu przy ul. Staropoznańskiej 131-133 na początku każdego miesiąca kalendarzowego.

Kryteria oceny ofert.
1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena-100%).
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 21.11.2017 r. do godz. 16.00 pocztą elektroniczną na adres: espace2@op.pl (scan podpisanych dokumentów) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Zaproszenie jest kierowane wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej to znaczy:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a.    CIS i KIS;
b.    ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. W tym:
a.    organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b.    spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c.     spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

SIR MED na Facebook