SIR MED

Centrum medyczne

Inowrocław, ul. Staropoznańska 131-133

REJESTRACJA: tel. 52 / 355 79 00, 603 882 808 / od pon. do pt. od 7:00 do 21:00

W związku z realizacją projektu pn. „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” Centrum Medyczne SIR MED zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia pokoju dziennego- wyposażenia do terapii zajęciowej Dziennego Domu Pobytu mieszczącego się przy ul. Staropoznańskiej 131-133 w Inowrocławiu

W związku z realizacją projektu pn. „Przyjazne miejsce w społeczności
lokalnej – II edycja” Centrum Medyczne SIR MED zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia pokoju dziennego- wyposażenia do terapii zajęciowej Dziennego Domu Pobytu mieszczącego się przy ul. Staropoznańskiej 131-133 w Inowrocławiu.

L.P.
Nazwa urządzenia/przedmioty
Ilość sztuk
Parametry
1.
Apteczka pierwszej pomocy
1 sztuka
Wszystkiego rodzaju opatrunki, chusta trójkątna, zestaw plastrów, rękawiczki jednorazowe, ustnik, kompres, płyn do odkażania rąk, nożyczki
2.
Wytłaczarko-wykrawaczka
1 sztuka
Maszyna do wytłaczania wzorów przy pomocy gotowych szablonów.
3.
Dłuta
10 sztuk
Proste z fazowaniem prostym, wymiary ok. 40×155 do drewna (zestaw)
4.
Pilniki
10 sztuk
Pilnik do drewna, uchwyt plastikowy
5.
Szydełka (10 sztuk)
2 zestawy
rozmiary 2-16 z grubszą rączką

6.
Druty (10 sztuk)
2 zestawy
7.
Linijka
5 sztuk
Materiał: drewno, 2 sztuki 30 cm, 3 sztuki – 20 cm
8.
Miary
5 sztuk
3 sztuki – 5metrów, 2 sztuki – 3,2 metry , zwijana, materiał: blacha stalowa
9.
Nóż do cięcia szkła
5 sztuk
Grubości ok. 2~8mm, Plastikowa rączka
10.
Ramki do haftu
10 sztuk
Plastikowa rama, średnica ok 20cm
11.
Włóczki i muliny

Różnokolorowe, wełna, bawełna
12.
Świece
30 sztuk
10 w kolorze białym, reszta w kolorach: czerwony, zielony, złoty,
13.
Zestaw korali do przewlekania
3 zestaw
Korale różnokolorowe, różne rozmiary i kształty , cekiny różnokolorowe, zapięcia

Oferowane urządzenia/przedmioty mają być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, kompletne, gotowe do pracy a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2017 r.

Kryteria oceny ofert.
1. Kryterium 1- cena (cena-90%).
2. Kryterium 2 – Oferent jest Podmiotem Ekonomii Społecznej (10%)
Kryterium 1+ kryterium 2= 100%
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najwyższą oceną punktową, spełniającą wymagania Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 06.12.2017 r. pocztą elektroniczną na adres: espace2@op.pl (scan podpisanych dokumentów) lub osobiście na adres: Centrum Medyczne SIR MED, ul. Staropoznańska
131-133, 88-100 Inowrocław, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Zaproszenie jest kierowane w szczególności do Podmiotów Ekonomii Społecznej to znaczy:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a. CIS i KIS;
b. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. W tym:
a. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c. spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

SIR MED na Facebook