SIR MED

Centrum medyczne

Inowrocław, ul. Staropoznańska 131-133

REJESTRACJA: tel. 52 / 355 79 00, 603 882 808 / od pon. do pt. od 7:00 do 21:00

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportowej uczestników Dziennego Domu Pobytu

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportowej uczestników Dziennego Domu Pobytu
w Inowrocławiu

Wspólny Słownik zamówień CPV

60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
60170000-0 – Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

Informacje ogólne

1. Zamawiający:
Centrum Medyczne SIR MED Sp. z o.o. ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław
2. Postępowanie na wykonanie usług transportu uczestników projektu „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja”.
3. Usługa świadczona będzie w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r., w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.
4. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5. Postępowanie dotyczy wyboru jednego wykonawcy oraz nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia

a. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportu minimum 10 osób (niesamodzielnych) w tym osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania na terenie powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego do siedziby Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu mieszczącego się w Centrum Medycznym SIR MED., ul. Staropoznańska
131-133, 88-100 Inowrocław i z powrotem do miejsca zamieszkania.
b. Zamawiający przewiduje świadczenie usługi dla 3 różnych grup w terminach:
– 02.01.2018-31.08.2018 (10 osób)
– 01.09.2018-30.04.2019 (10 osób)
– 01.05.2019-31.12.2019 (10 osób)
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wśród uczestników projektu znajdują się osoby niepełnosprawne, w tym z upośledzeniami umysłowymi i z niepełnosprawnością ruchową. Z uwagi na różny rodzaj niepełnosprawności Wykonawca powinien dysponować specjalistycznymi samochodem do przewozu 3 osób na wózkach inwalidzkich tj. spełniających wymogi techniczne umożliwiające załadunek i wyładunek osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.
c. Osoba niepełnosprawna ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.
Szacunkowy zakres zamówienia:

a. Przywóz uczestników do Dziennego Domu Pobytu przy Centrum Medycznym SIR MED z miejsca zamieszkania zlokalizowanego w powiecie inowrocławskim i mogileńskim na godzinę 8.30 w dniach od poniedziałku do piątku.
b. Odwiezienie uczestników Dziennego Domu Pobytu przy Centrum Medycznym SIR MED do miejsca zamieszkania zlokalizowanego w powiecie inowrocławskim i mogileńskim od godziny 16.30 w dniach od poniedziałku do piątku
c. Gotowość do świadczenia usługi transportowej na wezwanie w godzinach od 8.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku. Czas realizacji usługi najpóźniej w ciągu 1 godziny od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego
d. Przyjmuje się, że dziennie usługa transportowa określona w pkt 2 a, b, c wyniesie około 95 km. Szacunkowa dzienna ilość kilometrów wskazana jest wyłącznie dla celów określenia przez Wykonawcę ceny za 1 km i kwoty stałej za gotowość do świadczenia usługi i służy do wyboru najkorzystniejszej oferty i uzależniona jest od wyników rekrutacji uczestników projektu.
e. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia, skrócenia lub wykonania kilku przejazdów jeśli wymagało będzie tego dobro uczestnika projektu np. zbyt długi transport osoby niepełnosprawnej.
f. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej ilości przejechanych kilometrów i stawki dziennej za gotowość do świadczenia usługi wg stawki wskazanej w Formularzu oferty.
Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia

a. Do składania ofert upoważnieni są wyłącznie Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym do wykonania zamówienia – warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się dysponowaniem flotą wyposażoną w standardy bezpieczeństwa, ABS, ASR oraz ogrzewanie i klimatyzację.
b. Pojazd używany do transportu osób z niepełnosprawnościami musi być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pózn. zm.).
c. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stan techniczny pojazdu wymagany przepisami prawa.
d. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność oraz w razie potrzeby opiekę nad osobami w ramach przedmiotu zamówienia (w tym świadczenie pomocy uczestnikom DDP w zależności od zgłoszonych potrzeb, np. wejście/wyjście z pojazdu).
e. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu uczestników DDP.
f. W cenę kilometra i opłatę stałą Wykonawca powinien wliczyć ewentualne: opłaty postojowe, parkingowe i drogowe.
g. Wykonawca zapewni ubezpieczenie każdego pasażera na 4,5 tysiąca euro.
h. Wykonawca w trakcie transportu zapewni opiekę ratownika medycznego.
i. Wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrów z chwilą wyjazdu z siedziby Dziennego Domu Pobytu lub z bazy postojowej pod warunkiem, że odległość z bazy postojowej do miejsca odbioru pierwszego pasażera nie będzie dalsza niż z siedziby Dziennego Domu Pobytu. Naliczanie zakończy się z chwilą powrotu do miejsca siedziby Dziennego domu pobytu lub bazy postojowej przy zachowaniu warunków określonych w niniejszy punkcie.
j. Kierowca poszczególnych wyjazdów zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
k. Wykonawca przez okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby rozliczenia przewozu osób.
l. Wykonawca zobowiązany jest wykonywania dodatkowych czynności administracyjno-biurowych związanych z zarządzaniem transportem oraz logistyką.
m. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania telefonicznego lub mailowego, lub pisemnego Zamawiającego o nieobecności uczestników w miejscu odbioru, a także innych czynników mających wpływ na realizację zamówienia.

Opis warunków zmiany umowy:

1. Zmiany w umowie mogą dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu usług transportowych, zmiany trasy, zmiany uczestników projektu, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, co wskazane zostanie w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
3. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych poprzedzających zmianę.
4. W trakcie realizacji projektu może obniżyć się ilość osób biorących udział w dowozach lub odległości między miejscami docelowymi a także ilość km może proporcjonalnie spadać lub rosnąć.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
5. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w/w powiązań. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Nie złożenie oświadczenia będzie wiązało się z odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Zaoferowana cena wskazanej usługi transportu 10 osobowej grupy z miejsca zamieszkania do siedziby Dziennego Domu Pobytu i z powrotem wg warunków określonych w szczegółowych warunkach realizacji zamówienia powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie.
2. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
3. Ofertę należy składać wyłącznie na formularzy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W przypadku, gdy osoba podpisująca nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
6. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej nazwę i adres Oferenta (Wykonawcy), wartość oferty, termin ważności oferty. Wskazane jest, aby oferta zawierała także inne informacje niezbędne do jej oceny z punktu widzenia kryteriów wskazanych w Zapytaniu.
7. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią Oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osoby upoważnione do działania w imieniu Oferenta.
8. Osobami wyznaczonymi do obsługi niniejszego zamówienia w tym wyboru wykonawców są:
• Ewa Pierucka, tel. 501 302 272, email: pierucka@pte.bydgoszcz.pl
• Anna Michałek, tel. 52 322 90 64, e-mail: michalek@pte.bydgoszcz.pl

9. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną (poczta tradycyjna) oraz elektroniczną (poczta e-mail). W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymaniem.

Termin i miejsce składania oferty
1. Oferty należy składać do dnia 08.12.2017 r.
– do godziny 16.00 pocztą tradycyjną, lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,Oferta – transport DDP2”;
– do godz. 23:59 pocztą elektroniczną (scan podpisanych dokumentów) na adres espace2@op.pl O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego: Centrum Medyczne SIR MED. Sp. z o. o., ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1 (K1-waga punktowa 60)

Najwyższą ocenę otrzyma oferta o najniższej cenie za 1 dzień świadczenia usługi polegającej na transporcie uczestników (ok. 95 km) oraz gotowości auta wraz z kierowcą do świadczenia usługi na wezwanie w godzinach 8.30-16.30

Punkty za kryterium ,,cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

[(cena oferty najniższej)/(cena oferty badanej)] x 60 = ilość punktów

Kryterium 2 (K2 – waga punktowa 20)
Oferent jest Podmiotem Ekonomii Społecznej, który spełnia poniższe warunki:
1. Stanowią Podmiot Ekonomii Społecznej to znaczy:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a. CIS i KIS;
b. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. W tym:
a. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c. spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Kryterium 3 (K2 – waga punktowa 10)
Integracja społeczna i zawodowa
W ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert Zamawiający będzie oceniał ofertę pod kątem tego czy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzi działalność, która obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami następujących grup społecznych:
1)  osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) lub
2)  bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868) lub
3)  osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem lub
4)  osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960) lub
5)  osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).
 
W przypadku, w którym Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzi działalność, która obejmuje integrację co najmniej jednej z w/w grup społecznych, Zamawiający przyzna 10 pkt. W przypadku, w którym Wykonawca takiej działalności nie prowadzi wówczas Zamawiający przyzna 0 pkt. w przedmiotowym kryterium.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w warunku przez cały okres realizacji zamówienia. Stwierdzenie przez Zamawiającego braku prowadzenia zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie działalności z zakresu integracji zawodowej i społecznej może zostać uznane za naruszenie zapisów umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz skutkować odpowiedzialnością Wykonawcy za w/w naruszenia postanowień zawartej umowy na podstawie odpowiednich zastrzeżeń umownych.
 
Kryterium 4 (K4 – waga punktowa 10)
Wykonawca Zobowiązuje się do zatrudnienia przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej skierowanej do pracy na podstawie skierowania z urzędu pracy, lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę.
Za spełnienie powyższego kryterium wnioskodawca może otrzymać 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów: K1 + K2 + K3+ K4 = 100 punktów
 
Następnie zostanie sporządzony protokół, na podstawie którego zostanie wybrany jeden Wykonawca.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej ilości przejechanych kilometrów wg stawki wskazanej w Formularzu oferty.

Informacje dotyczące wyboru oferty:

1. O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi Oferentów niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty.
2. Oceny ofert dokona Komisja oceniająca.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, którzy zaoferowali najkorzystniejszą ofertę z przedstawionymi wyżej wyliczeniami.
4. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
5. Zamawiający wybór ofert zamieści na stronie internetowej projektu:
6. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
8. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Przesłanki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
2. nie zostanie podpisana przez osoby upoważnione
3. nie zostanie złożona na odpowiednich formularzach
4. zostanie złożona po terminie składania ofert,
5. będzie zawierała rażąco niską cenę,
6. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7. wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.

Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a także w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.

Inne postanowienia w zakresie postępowania:

1. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a także w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni od zakończenia postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

SIR MED na Facebook